Zasady rekrutacji do Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej

REGULAMIN REKRUTACJI

DO AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podane terminy zgodne są z ogłoszeniem opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 19.05.2020 r.

 PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2019 r. poz.1737)
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.573.10.2020)
 • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)


  §1
 1. Nabór do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej na rok szkolnym 2020/2021 przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

  §2 PROWADZONY NABÓR DOTYCZY:

KLASA

ARCHTEKTONICZNA

POLITECHNICZNA

 

LICZBA MIEJSC

26

26

 

ROZSZERZENIA

1. Matematyka

2. Historia sztuki

3. Fizyka

1. Matematyka

2. Fizyka

3. Do wyboru: chemia lub biologia
(grupa mat.- fiz.- chem - 13 osób
grupa mat. - fiz.- biol. - 13 osób)

JĘZYK OBCY

język wiodący:

język angielski

dodatkowo:

język angielski w architekturze

 

drugi język:

język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

język wiodący:

język angielski

dodatkowo:

język angielski w technice

 

drugi język:

język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

PRZEDMIOTY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI

1.      Język polski

2.      Matematyka

3.      Język obcy

4.      Fizyka

 

1.      Język polski

2.      Matematyka

3.      Język obcy

4.      Przedmiot dodatkowy:

·         Fizyka lub Chemia* (grupa mat. -fiz.-chem. - 13 osób)

·         Fizyka lub Biologia* (grupa mat.-fiz.-biol. - 13 osób)

*brana jest pod uwagę wyższa ocena

 


§3 
Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

 1. Wniosek o przyjęcie do liceum (wydrukowany w systemie naboru elektronicznego i podpisany przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów) należy złożyć w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00
 2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów:
  1. wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do wglądu),
  5. objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6),
  6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  7. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 4 sierpnia 2020 r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 11 sierpnia 2020 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 12 sierpnia 2020 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

 1. kartę zdrowia;
 2. dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia).

  §4 
  Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz z matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen: z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą – maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności. 
  • osiągniecia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, na czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kolejno następujące kryteria:

 1. procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 2. ocena z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty

  §5 Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  §6 Tryb odwoławczy

Rodzice kandydatów nieprzyjętych mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły do dnia 22 sierpnia 2020 r.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie do 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w toku postępowania rekrutacyjnego.

Rodzic kandydata może wnieść do 3 dni odwołanie do dyrektora szkoły od otrzymanego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydata będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.