Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
na rok szkolny 2020/2021

Podane terminy zgodne są z ogłoszeniem opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 19.05.2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica a woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 od 13 sierpnia 2020 r.

 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020 r

10.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

 do 20 sierpnia 2020 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 20 sierpnia 2020 r.

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.