Previous Next

Uczennice naszej szkoły Kasia i Gosia z klasy Ib, w ramach kółka fizycznego, prowadzą projekt edukacyjny "Liczymy gwiazdy na nocnym niebie". Celem projektu jest zbadanie zanieczyszczenia światłem na terenie Śląska.

Zanieczyszczenie świetlne utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy oraz niekorzystne działanie na zdrowie człowieka.

Efekt ten jest najbardziej widoczny w rozwiniętych i gęsto zaludnionych miastach. Zanieczyszczenie powodowane jest głównie przez oświetlenie uliczne, oświetlenie reklamowe i iluminacje obiektów architektonicznych czy oświetlenie stadionów sportowych.

W ramach projektu mają zostać przeprowadzone proste obserwacje astronomiczne, które można wykonać bez wychodzenia z domu. Każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia specjalny raport obserwacyjny oraz instrukcję wykonania przyrządu za pomocą, którego można policzyć gwiazdy.

Pierwsze efekty liczenia już są - Natalia z klasy IIb prowadziła obserwacje ze swojego balkonu :)

ZARZĄDZENIE NR 11/Z/2019/2020 

Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 z dnia 23.03.2020 r.
w sprawie organizacji realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
w dniach od 25.03 do 10.04.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z ograniczeniem w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadza się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej zdalną edukacją.

§ 2

  1. Szkoła realizuje zdalną edukację poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej „Google Classroom”.
  2. Na platformie edukacyjnej „Google Classroom” nauczyciele wskazują źródła i pomoce edukacyjne oraz zamieszczają materiały w postaci elektronicznej, które są niezbędne do realizacji zajęć.
  3. Realizacja zadań na platformie edukacyjnej „Google Classroom” podlega sprawdzaniu i ocenianiu przez prowadzących zajęcia. Szczegółowe wytyczne dotyczące monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, po ustaleniu z nauczycielami Szkoły, zostaną podane w zarządzeniu Dyrekcji Szkoły.
  4. Korzystanie z innych dostępnych platform edukacyjnych oraz środków komunikacji może być stosowane przez nauczycieli jako pomoc dodatkowa, wspomagająca proces edukacyjny.

§ 3

Podstawową formą kontaktu rodziców z nauczycielami i Dyrekcją Szkoły są wiadomości przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Poprzez dziennik elektroniczny uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce, w tym o uzyskiwanych ocenach.

§ 4

Zapewnia się uczniom oraz rodzicom możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz pedagogiem szkolnym i nauczycielem wspomagającym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Terminy oraz informacje o formach poszczególnych konsultacji zostaną rozesłane poprzez dziennik elektroniczny do dnia 25 marca 2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Dyrektor

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Śląskiej

Dr Małgorzata Borysławska

W związku z przygotowaniami do wznowienia zajęć szkolnych przy pomocy zdalnych narzędzi, uczniowie, którzy pozostawili podręczniki, zeszyty i inne pomoce szkolne w szafkach, będą mieć możliwość, aby je odebrać ze szkoły w dniach 24.03 i 25.03 w godzinach od 7.00 do 14.30, w czasie godzin pracy portierni. 

Zależy nam na tym, aby młodzież nie pracowała wyłącznie przy komputerze oraz by mogła wykorzystywać różne materiały edukacyjne.

Ze względów bezpieczeństwa szkoła jest zamknięta, prosimy użyć głównego wejścia i zaczekać, aż Pani Portierka pojawi się, aby otworzyć drzwi. W czasie oczekiwania prosimy, aby zachować bezpieczny dystans i ograniczyć kontakt.