ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp-MEN-G-D20170586.pdf)Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017[ ]113 kB

Decyzje Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Załączniki:
Pobierz plik (decyzja_szkoly-ponadgimn_2019_20.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018[Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum]343 kB
Pobierz plik (decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana.pdf)Decyzja Nr OA-OR.110.1.5.2019[Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum]553 kB
Pobierz plik (zal_decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-2-1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.5.2019[ ]1209 kB
Pobierz plik (zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf)Załącznik do decyzji Nr OA-OR.110.1.23.2018[ ]1303 kB

Zasady rekrutacji do oddziału pierwszego dla absolwentów gimnazjum
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej
na rok szkolny 2019/20

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, (…) dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 20 marca 2017 r. poz.586)
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. oraz OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.)

 

§1

 1. W roku szkolnym 2019/2020 nabór do szkoły ponadgimnazjalnych przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna komisja rekrutacyjna.

 

§2

 

PROWADZONY NABÓR DOTYCZY:

jednego oddziału pierwszego z podziałem na profile politechniczny i architektoniczny:

 

ODDZIAŁ

AKADEMICKI

LIMIT PRZYJĘĆ

32

PROFIL

ARCHTEKTONICZNY

POLITECHNICZNY

 

LICZBA MIEJSC

16

16

 

ROZSZERZENIA

1. Matematyka

2. Historia sztuki

3. Do wyboru jeden przedmiot z następujących: fizyka, chemia, biologia

1. Matematyka

2. i 3. Do wyboru dwa przedmioty z następujących: fizyka, chemia, biologia

JĘZYK OBCY

Język obcy główny:

Język angielski

Drugi język obcy:

Do wyboru: język niemiecki lub język francuski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI

· język polski

· matematyka

· język angielski

· fizyka/chemia/biologia – wybór (wyższa ocena)

 

§3
Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Wniosek o przyjęcie do liceum (wydrukowany w systemie naboru elektronicznego i podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów) należy złożyć w terminie od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019r.
  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata następujących kryteriów:
  a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);
  e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
  Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28 czerwca 2019r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 15 lipca 2019r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 16 lipca 2019r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 16 lipca do 24 lipca 2019r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 25 lipca 2019r.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

 1. kartę zdrowia;
 2. dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z kodem pocztowym);

§4
Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt - czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą- maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • osiągniecia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) - 3 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kolejno następujące kryteria:

 1. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki
 2. ocena z matematyki
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

§5

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

§6
Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w toku postępowania rekrutacyjnego.

Rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wnieść w ciągu 7 dni odwołanie do dyrektora szkoły od otrzymanego uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydata będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 

------------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić rekrutację na rok szkolny 2019/2020 w ramach ogólnego systemu elektronicznego dla szkół publicznych województwa śląskiego - https://slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona do jednego oddziału akademickiego. Limit przyjęć to 32 miejsca.

W ramach oddziału akademickiego zostaną utworzone dwa profile: politechniczny oraz architektoniczny, każdy z nich po 16 miejsc.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub chemia lub biologia (pod uwagę brana jest najwyższa ocena).

Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę , chemię i biologię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.

Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszych uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Na profilu politechnicznym prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym i specjalistycznym.

Profil politechniczny
profil architektoniczny

Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.

Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce jako  przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek architektoniczny czy historia sztuki.

Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki.

W ramach profilu prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku architektonicznego oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.