ZARZĄDZENIE NR 11/Z/2019/2020 

Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 z dnia 23.03.2020 r.
w sprawie organizacji realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
w dniach od 25.03 do 10.04.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z ograniczeniem w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadza się w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej zdalną edukacją.

§ 2

  1. Szkoła realizuje zdalną edukację poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej „Google Classroom”.
  2. Na platformie edukacyjnej „Google Classroom” nauczyciele wskazują źródła i pomoce edukacyjne oraz zamieszczają materiały w postaci elektronicznej, które są niezbędne do realizacji zajęć.
  3. Realizacja zadań na platformie edukacyjnej „Google Classroom” podlega sprawdzaniu i ocenianiu przez prowadzących zajęcia. Szczegółowe wytyczne dotyczące monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, po ustaleniu z nauczycielami Szkoły, zostaną podane w zarządzeniu Dyrekcji Szkoły.
  4. Korzystanie z innych dostępnych platform edukacyjnych oraz środków komunikacji może być stosowane przez nauczycieli jako pomoc dodatkowa, wspomagająca proces edukacyjny.

§ 3

Podstawową formą kontaktu rodziców z nauczycielami i Dyrekcją Szkoły są wiadomości przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. Poprzez dziennik elektroniczny uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce, w tym o uzyskiwanych ocenach.

§ 4

Zapewnia się uczniom oraz rodzicom możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz pedagogiem szkolnym i nauczycielem wspomagającym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Terminy oraz informacje o formach poszczególnych konsultacji zostaną rozesłane poprzez dziennik elektroniczny do dnia 25 marca 2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Dyrektor

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Śląskiej

Dr Małgorzata Borysławska

W związku z przygotowaniami do wznowienia zajęć szkolnych przy pomocy zdalnych narzędzi, uczniowie, którzy pozostawili podręczniki, zeszyty i inne pomoce szkolne w szafkach, będą mieć możliwość, aby je odebrać ze szkoły w dniach 24.03 i 25.03 w godzinach od 7.00 do 14.30, w czasie godzin pracy portierni. 

Zależy nam na tym, aby młodzież nie pracowała wyłącznie przy komputerze oraz by mogła wykorzystywać różne materiały edukacyjne.

Ze względów bezpieczeństwa szkoła jest zamknięta, prosimy użyć głównego wejścia i zaczekać, aż Pani Portierka pojawi się, aby otworzyć drzwi. W czasie oczekiwania prosimy, aby zachować bezpieczny dystans i ograniczyć kontakt.

Previous Next

Podobnie jak Szkolne Koło Centrum Mistrzostwa Informatycznego, „Koło Szycia Protonów”, prowadzone przez Panią dr Małgorzatę Szymaszek – Nauczycielkę fizyki w naszym Liceum, również nie zawiesiło swojej działalności. Uczniowie klas drugich szyją w zaciszu swoich domów cząstki elementarne - najmniejsze cegiełki otaczającego nas świata (początkowo za takie cząstki uważano elektrony, protony, neutrony i fotony, z czasem okazało się, że jest ich ponad 200). Koło uszyje tylko niektóre: bozony, letpny - neutrino taonowe, antyneutrino taonowe i neutrino elektronowe, kwarki, elektrony, protony i neutrony.

Maskotki zostaną wykorzystane podczas przedstawienia, które nasza Młodzież przygotowuje dla najmłodszych roczników szkół podstawowych, aby w sposób przystępny wyjaśnić fizykę najmniejszych cząsteczek. Więcej informacji o akcji podamy, jak maskotki i scenariusz będą gotowe.

Previous Next

Dziś prezentujemy wspomnienie z wizyty sprzed ponad tygodnia grupy naszych uczniów z klasy Ia i Ib realizujących lekcje z biologii na poziomie rozszerzonym w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Podczas zajęć w laboratorium uczniowie oznaczali stężenie azotu amonowego metodą spektrofotometryczną i ekstrahowali chlorofil metodą chromatografii bibułowej.

Dziękujemy Pani dr Annie Węgrzyn, prowadzącej lekcje biologii w naszej Szkole, za zorganizowanie wizyty oraz Pani dr inż. Katarzynie Kowalskiej za merytoryczną opiekę i pomoc.

Wizyty w laboratoriach, doświadczenia przeprowadzane w praktyce oraz wiedza fachowców – to atuty, którymi dysponuje Liceum Akademickie :) Warto do nas dołączyć! Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych zbliża się wielkimi krokami…