Zasady rekrutacji do Akademickiego Liceum Politechniki Śląskiej

Zasady rekrutacji do oddziału pierwszego dla absolwentów gimnazjum
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Śląskiej
na rok szkolny 2019/20

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, (…) dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 20 marca 2017 r. poz.586)
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. oraz OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.)

 

§1

 1. W roku szkolnym 2019/2020 nabór do szkoły ponadgimnazjalnych przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna komisja rekrutacyjna.

 

§2

 

PROWADZONY NABÓR DOTYCZY:

jednego oddziału pierwszego z podziałem na profile politechniczny i architektoniczny:

 

ODDZIAŁ

AKADEMICKI

LIMIT PRZYJĘĆ

32

PROFIL

ARCHTEKTONICZNY

POLITECHNICZNY

 

LICZBA MIEJSC

16

16

 

ROZSZERZENIA

1. Matematyka

2. Historia sztuki

3. Do wyboru jeden przedmiot z następujących: fizyka, chemia, biologia

1. Matematyka

2. i 3. Do wyboru dwa przedmioty z następujących: fizyka, chemia, biologia

JĘZYK OBCY

Język obcy główny:

Język angielski

Drugi język obcy:

Do wyboru: język niemiecki lub język francuski

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI

· język polski

· matematyka

· język angielski

· fizyka/chemia/biologia – wybór (wyższa ocena)

 

§3
Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Wniosek o przyjęcie do liceum (wydrukowany w systemie naboru elektronicznego i podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów) należy złożyć w terminie od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019r.
  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata następujących kryteriów:
  a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);
  e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
  Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28 czerwca 2019r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 15 lipca 2019r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 16 lipca 2019r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 16 lipca do 24 lipca 2019r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 25 lipca 2019r.

Kandydat przyjęty do szkoły dostarcza także następujące dokumenty:

 1. kartę zdrowia;
 2. dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z kodem pocztowym);

§4
Kwalifikowanie kandydatów

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt - czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą- maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • osiągniecia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) - 3 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kolejno następujące kryteria:

 1. procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki
 2. ocena z matematyki
 3. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

§5

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

§6
Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w toku postępowania rekrutacyjnego.

Rodzic kandydata/kandydat pełnoletni może wnieść w ciągu 7 dni odwołanie do dyrektora szkoły od otrzymanego uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydata będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.