Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej

Akademickie Liceum Ogólnokształcące będzie prowadzić rekrutację na rok szkolny 2019/2020 w ramach ogólnego systemu elektronicznego dla szkół publicznych województwa śląskiego - https://slaskie.edu.com.pl

Rekrutacja będzie prowadzona do jednego oddziału akademickiego. Limit przyjęć to 32 miejsca.

W ramach oddziału akademickiego zostaną utworzone dwa profile: politechniczny oraz architektoniczny, każdy z nich po 16 miejsc.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego to język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub chemia lub biologia (pod uwagę brana jest najwyższa ocena).

Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę , chemię i biologię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.

Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.

Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszych uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.

Na profilu politechnicznym prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym i specjalistycznym.

Profil politechniczny
profil architektoniczny

Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.

Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce jako  przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek architektoniczny czy historia sztuki.

Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki.

W ramach profilu prowadzony jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku architektonicznego oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.